เลือกโคมไฟโรงงาน LED ต้องนึกถึงมาตรฐานอะไรบ้าง

โคมไฟโรงงาน LED ต้องนึกถึงมาตรฐาน

ทำความรู้จักกับโคมไฟโรงงาน LED มีอะไรบ้าง

โคมไฟโรงงาน LED เป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้อุตสาหกรรมโรงงานได้เป็นอย่างดี นอกจากจะมอบความสว่างให้ในขณะทำงานแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งหลอดไฟในโรงงาน, หลอดไฟที่ใช้ในโรงงาน หรือหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมมีด้วยกันหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟที่ใช้งานเฉพาะทาง เช่น หลอดไฟ UVA(หลอดแบล็คไลท์), หลอด UVC หรือหลอดทั่วไปประเภทอื่นๆ ซึ่งแต่ละประเภทก็ย่อมมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการและการใช้งานนั่นเอง โดยที่แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องเลือกใช้เพียงชนิดใดหนึ่ง แต่สามารถใช้หลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผสมผสานกันไปได้ ก่อนที่เราจะเลือกโคมไฟโรงงาน LED สำหรับการใช้งานจำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของหลอดไฟรวมไปถึงมาตรฐานการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดในระบบอุตสาหกรรมนั่นเอง 

สำหรับการเลือกใช้งานโคมไฟโรงงาน LED, หลอดไฟในโรงงาน, หลอดไฟที่ใช้ในโรงงาน หรือหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าความสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ในประเทศไทยมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานที่เรียกว่า “กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559” และ “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561” ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความสว่างและประเภทของการใช้งานโคมไฟโรงงาน LED ที่สมควรและจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายนั่นเอง

มาตรฐานสำหรับโคมไฟโรงงาน LED

อย่างที่ทราบกันแล้วว่าโคมไฟโรงงาน LED ที่ใช้กันภายในโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องศึกษาการใช้งานก่อนที่จะนำหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมมาติดตั้งจริงในโรงงานนั้น จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย รวมไปถึงมาตรฐานความสว่างต่างๆ เสียก่อน วันนี้ YLN Electric ขอรวบรวมข้อมูลมาตรฐานหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและเลือกใช้งานหลอดไฟในโรงงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ความเข้มแสงสว่างของโคมไฟโรงงาน LED ต่อการใช้งาน

สิ่งแรกที่ต้องคำนึงก่อนเลือกใช้โคมไฟโรงงาน LED นั่นก็คือความสว่างนั่นเอง ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายว่า หากโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของคุณเลือกใช้หลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการทำงานได้นั่นเอง 

ค่าความเข้มแสงสว่างหลอดไฟในโรงงานนั้นหมายความว่า “ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศกรมสวัสดิการฯ นี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็น Lux นั่นเอง โดยปกติแล้วความเข้มของแสงสว่างของบริเวณต่างๆ ควรมีค่าดังต่อไปนี้

 • โคมไฟโรงงาน LED สำหรับส่วนงานที่มีความละเอียดเล็กน้อย

ยกตัวอย่างเช่นงานเตรียมอาหาร งานทอผ้าดิบ งานบรรจุเครื่องดื่มเป็นต้น ควรเลือกใช้โคมไฟโรงงาน LED มีค่าความสว่างอยู่ที่  300 – 400 Lux 

 • โคมไฟโรงงาน LED สำหรับส่วนงานที่มีความละเอียดปานกลาง

ยกตัวอย่างเช่น งานสำนักงานทั่วไป งานออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก งานประกอบรถยนต์และตัวถัง ควรเลือกใช้โคมไฟโรงงาน LED มีค่าความสว่างอยู่ที่  400 – 500 Lux

 • โคมไฟโรงงาน LED สำหรับส่วนงานที่มีความละเอียดสูง

สำหรับหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดสูง และจำเป็นต้องใช้หลอดไฟในโรงงานที่ช่วยในการมองเห็นที่มากกว่าที่กล่าวมานี้ ควรเลือกใช้โคมไฟโรงงาน LED มีค่าความสว่างที่มากกว่า 500 Lux ขึ้นไป แต่ทั้งนี้ควรได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานเพื่อประเมินการใช้งานจริงก่อนนั่นเอง

ความเข้มแสงสว่างของโคมไฟโรงงาน LED ต่อขนาดพื้นที่

หากความเข้มแสงสว่างของโคมไฟโรงงาน LED ต่อการใช้งานมีผลต่อการเลือกหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานแล้วนั้น ผู้ประกอบการทุกคนควรต้องคำนึงความเข้มแสงสว่างของโคมไฟโรงงาน LED ต่อขนาดพื้นที่อีกด้วยนั่นเอง ซึ่งตามมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างบริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงานมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ความเข้มแสงสว่างของโคมไฟโรงงาน LED ต่อขนาดพื้นที่

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

พื้นที่ 3

1,000 – 2,000 

มากกว่า 2,000 – 5,000

มากกว่า 5,000 – 10,000

มากกว่า 10,000

300

600

1,000

2,000

200

300

400

600

ที่มา : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

จากตารางความเข้มแสงสว่างของโคมไฟโรงงาน LED ต่อขนาดพื้นที่ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า

 • พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
 • พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน ในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง
 • พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่งนั่นเอง

แนะนำวิธีเลือกโคมไฟโรงงาน LED ที่ควรรู้

นอกจาก “กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559” และ “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561” ที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังมีหลักในการเลือกโคมไฟโรงงาน LED ที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้งานหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบการทุกท่านลดต้นทุนการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น 

เลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ

ในปัจจุบันมีแหล่งจำหน่ายโคมไฟโรงงาน LED ให้ผู้ประกอบการได้เลือกสรรอย่างมากมาย และหลากหลายรูปแบบหลอดไฟในโรงงานที่เหมาะสมตามมาตรฐานและการใช้งานจริงนั่นเอง ซึ่งการเลือกโคมไฟโรงงาน LED ควรเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่เปนผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานโดยเฉพาะ มีความน่าเชื่อถือ และมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม เผื่อในอนาคตมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานจะสามารถติดต่อได้อย่างทันทีนั่นเอง

เลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED จากราคาและความคุ้มค่า

โคมไฟโรงงาน LED, หลอดไฟในโรงงาน, หลอดไฟที่ใช้ในโรงงาน หรือหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีราคาที่สูงกว่าหลอดไฟที่ใช้ภายในครัวเรือนทั่วไป ปัจจัยข้อนี้จึงมีผลต่อการเลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากคุณเลือกซื้อหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมจากแหล่งที่จำหน่ายมีราคาย่อมเยา จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

เลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้อง

การเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟในโรงงานที่ถูกต้องและได้รับการรับรองจากแบรนด์หลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานที่จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเป็นโคมไฟโรงงาน LED ที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง

เลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED จากบริการยอดเยี่ยม

อีกหนึ่งวิธีเลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED ที่เราอยากแนะนำนั่นก็คือ การเลือกซื้อโคมไฟโรงงาน LED จากแหล่งจำหน่ายที่มีบริการยอดเยี่ยม ทั้งก่อนการซื้อขายและหลังการขาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับหลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีและเหมาะสมสำหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณมากที่สุด และลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการซื้อหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่กำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายหลอดไฟในโรงงาน หลอดไฟในโรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟที่ใช้ในโรงงาน หรือ โคมไฟโรงงาน LED คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และตอบโจทย์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด สามารถติดต่อเราเพื่อเลือกโคมไฟโรงงาน LED คุณภาพสูง ราคาดีได้แล้วที่ YLN Electric!

Buy_UVC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็ปไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก